Köster Algemene voorwaarden

Bepalingen en voorwaarden van het bedrijfsleven, de levering en betaling, met ingang van juli 2014

I. Algemeen

De volgende bepalingen en voorwaarden van de leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor de gehele zakelijke relatie met onze klanten. De koper aanvaardt ze als bindend voor hen ten aanzien van het huidige contract en ook voor alle toekomstige transacties. Elke alternatieve overeenkomst vereist onze schriftelijke bevestiging. De koper beweert geen inkoopvoorwaarden van hun eigen land. Zij hebben ook geen deel uit van de contractuele bepalingen en voorwaarden door de consequentie van onze non-communicatie of levering geworden.


II. Offerte en aanbod


1. Onze offertes zijn vrijblijvend.
2. Als we voorkomen door een belemmering van het vervullen van de opdracht op tijd door inkoop, productie of levering mislukkingen - van onze kant of aan de zijde van onze leveranciers - bijvoorbeeld als gevolg van een tekort aan energie, verstoring van het verkeer, staking of lock-out, de supply periode wordt daarom uitgebreid. De koper kan alleen terugtrekken uit de overeenkomst indien bij het verstrijken van de verlengde termijn, ze ons stellen een uiterste datum schriftelijk. Intrekking kan alleen worden gemaakt als we niet binnen de uiterste termijn zijn nagekomen en terugtrekking in kennis wordt gesteld in schriftelijke vorm.
3. Als onze nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is om de redenen vermeld in paragraaf 2 wordt gemaakt, zijn we bevrijd van onze leveringsplicht.
4. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte van de belemmering in het kader van paragraaf 2 en de onmogelijkheid om in het kader van paragraaf 3.
5. Schadeclaims door de koper als gevolg van vertraging of niet-nakoming zijn uitgesloten, voor zover de opzet of grove schuld onzerzijds is niet bewezen.
6. Indien de koper in verzuim van betaling voor een eerdere levering, hebben wij het recht om voorraden te weigeren zonder verplichting tot vergoeding van eventuele schade veroorzaakt.
7. Wij hebben het recht om deel te aanbod te maken.
8. Bei Kreditverkäufen unter 100,00 EUR netto Werden 10,00 EUR und unter 200,00 EUR netto 5,00 EUR Mindermengenzuschläge erhoben.


III. prijzen


1. Facturen worden opgeworpen tegen prijzen die van toepassing zijn op de datum van het aanbod, als er geen bijzondere overeenkomst is in dit opzicht. Indien, in het geval van een voorwaartse bestelling of een make-and-hold orde, slechts een deel van de overeengekomen hoeveelheid gedurende de overeengekomen periode wordt aanvaard, hebben wij het recht, naar eigen goeddunken, hetzij de geleverde factuurbedrag van de geldende dat lot-grootte of de hoeveelheid niet opgeroepen leveren en een factuur te verhogen.
2. Indien in uitzonderlijke omstandigheden, we instemmen met een terugkeer van de goederen, zullen wij factureren 20% van de netto goederen waarde om onze kosten te dekken. Over het algemeen hebben we niet de terugkeer van niet-standaard benodigdheden te accepteren.


IV. Betaling


1. Onze facturen opeisbaar voor de betaling direct na ontvangst van de factuur. Echter, behouden wij ons het recht voor om in individuele gevallen in te stemmen met andere betalingsvoorwaarden op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Standaard doet zich onmiddellijk na ontvangst van de factuur. In dit verband wordt de factuur geacht te zijn ontvangen drie dagen na de factuurdatum, tenzij de betrokkene aantoont een latere datum van ontvangst.
2. In het geval van wanbetaling van de zijde van de koper, hebben wij het recht om vertragingsrente na het optreden van verzuim in overeenstemming met de algemeen overeengekomen voorwaarden van het bedrijfsleven op te laden. Een vergoeding van EUR 15,00 per betalingsherinnering wordt verhoogd na het optreden van verzuim.
3. Wij behouden ons het recht om te beslissen over de aanvaarding van cheques en wissels op een case-by-case basis. Ze zijn alleen op grond van betaling geaccepteerd. Het krediet wordt in het kader van de normale reserveringen. Voor wissels, rekenen we de normale bank korting en incassokosten. Wij hebben geen enkele garantie voor de juiste timing van de inning of remonstration ondernemen.
4. In gevallen waarin een wissel of cheque niet wordt geïnd op tijd of omstandigheden voordoen met betrekking tot de koper, die, naar onze mening, niet meer het verlenen van krediet te rechtvaardigen, kunnen we het hele bedrag te bepalen als gevolg van ons als onmiddellijk opeisbaar vallen - zelfs als wissels of controles zijn verstrekt met betrekking tot het.
5. Alleen mensen met onze schriftelijke kracht van de collectie hebben het recht om betalingen te ontvangen met de uitgifte van één van onze ontvangst vormen.
6. De koper kan alleen beweren een recht van retentie, indien het betrekking heeft op dezelfde contractuele relatie. De koper heeft slechts recht op een compensatie als we de tegenpartij verschuldigde bedrag hebben erkend of is wettelijk erkend.
7. Indien de koper krijgt in verzuim is met een factuur, en de waarde van deze factuur een aanzienlijk bedrag voor de zakelijke relatie, alle vorderingen van deze zakelijke relatie onmiddellijk opeisbaar onafhankelijk van elke acceptatie van de facturen van exchange.We zijn verder gerechtigd bereikt eisen vooruitbetaling voordat een toekomstige levering.
8. Als de standaard niet binnen een aanvaardbare uiterste datum wordt verdreven, hebben wij het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Dit geldt met name voor overeengekomen, maar niet geleverd follow-up bedrijf. In gevallen waar de informatie ontstaat ten aanzien van de koper, die naar onze mening niet meer het verlenen van krediet te rechtvaardigen, hebben wij het recht, behalve voor gemaakte afspraken, om vooruitbetaling of betaling te eisen bij de levering van het materiaal. De koper heeft het recht om zekerheid te stellen voor de facturen te ontvangen.

V. Eigendomsvoorbehoud


1. De goederen blijven onze eigendom tot de betaling van alle, ook toekomstige, schulden aan ons ontstaan als gevolg van onze zakelijke relatie met de koper. Dit geldt ook voor voorwaardelijke vorderingen.
2. In het geval van een verwerking of een samenvoeging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met andere items die niet behoren tot ons, zijn we recht op een mede-eigendom aandeel in het nieuwe punt in het bedrag van de verkoopprijs gefactureerd aan de koper met inbegrip van belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen op de verkoop. De koper heeft het item in hechtenis voor ons gratis.
3. De koper kan de goederen onder eigendomsvoorbehoud, als onderdeel van een ordelijke zakelijke activiteiten, maar alleen onder de voorwaarden van onmiddellijke betaling of een eigendomsvoorbehoud te verkopen; ze hebben geen recht op andere rechten, in het bijzonder de toekenning van veiligheid of een pandrecht te bieden.
4. De koper wijst ons de hoeveelheid van zijn vorderingen met alle bijkomende rechten uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud dat overeenkomt met onze factuur prijs inclusief belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen op de verkoop.
5. Wanneer de vorderingen van de koper uit de doorverkoop worden ontvangen in een rekening-courant, de koper kent ook hierbij zijn vordering op hun klanten uit de rekening-courant. De opdracht is gemaakt op het bedrag dat we in rekening aan hen voor de goederen doorverkocht onder eigendomsvoorbehoud inclusief belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen op de verkoop.
6. Onder voorbehoud van intrekking, is de koper gerechtigd om de vorderingen toegewezen aan ons op te halen. De opdracht of verpanding van deze vorderingen is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de koper, die naar onze mening niet meer het verlenen van krediet te rechtvaardigen, op ons verzoek, de koper is om de debiteuren schriftelijk op de hoogte van de opdracht, om ons te voorzien van alle informatie en beschikbaar maken en verzenden ons documentatie. Daartoe de koper ons toegang eventueel hun documenten op dit gebied kennen.
7. In het geval van het bestaan van de omstandigheden vermeld in paragraaf. 6, zin 3, moet de koper ons de toegang tot de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud verlenen nog steeds in hun bezit, om ons een nauwkeurig overzicht van de goederen te sturen, om de goederen te scheiden en laat ze naar ons.
8. Als de waarde van deze zekerheid het bedrag van onze vorderingen met meer dan 20%, zullen we de zekerheid vrij in die mate, op verzoek van de koper en onze discretie.
9. De koper is om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de toegang van derden tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud of de vorderingen toegewezen aan ons en om ons te steunen in interventie in elk opzicht.
10. De koper draagt alle kosten voor de nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen samenwerking in de uitoefening van alle rechten van het eigendomsvoorbehoud, alsmede alle kosten voor het behoud en de opslag van de goederen.


VI. Verpakking en verzending

1. Packaging volgt de normale handelspraktijken om de goederen relevant. Speciale verpakking en vervanging van de verpakking wordt in rekening gebracht tegen kostprijs. Supply wordt gemaakt door forward vracht van de fabriek.


VII. Overdracht van risico


1. Het risico wordt zodra de goederen te verlaten onze fabriek of magazijn overgedragen aan de koper. Alle leveringen, met inbegrip van alle rendementen, reizen op het risico van de koper.
2. Onze voorraden zijn niet verzekerd tegen schade, terwijl in het vervoer.


VIII. De verantwoordelijkheid voor gebreken en compensatie


1. De goederen worden geleverd in de kwaliteit en eindigen zoals normaal voor ons op het tijdstip van levering.
2. Onze voorraden zullen worden gecontroleerd op juistheid bij ontvangst. Onder of verkeerde leveringen, evenals eventuele gebreken kunnen alleen worden bezwaar binnen 14 dagen na ontvangst. Vertraagde kennisgeving van gebreken brengt geen enkel recht tegen ons. Dit geldt ook ten aanzien van niet-duidelijke afwijkingen, indien de koper een handelaar.
3. Advies van onze medewerkers niet de koper van hun eigen onderzoek van het product vrij te geven met betrekking tot de geschiktheid voor het beoogde doel en na de constatering dat de verwerking eisen van de fabrikant. Daarnaast, technisch applicatiebeheer advies van onze medewerkers, de verwerking van instructies, verbruik hoeveelheden enz., Zijn slechts algemene richtlijnen en geen aanleiding geven tot een contractuele rechtsverhouding of een bijkomende verplichting van de koopovereenkomst te geven. Geen voortvloeit uit dergelijke activiteiten. Verbruik hoeveelheden in onze technische brochures zijn gemiddelden op basis van ervaring. Over of onder het verbruik op specifieke objecten geen rechten of aanspraken te starten.
4. De garantieverplichting vervalt indien veranderingen in de geleverde goederen zijn door de andere partij worden uitgevoerd of als de koper niet onmiddellijk voldoet aan ons verzoek om de terugkeer van de goederen die aan de klacht. Ook vervalt indien de volledige afwikkeling van onze facturen niet plaats binnen de contractuele of de overeengekomen looptijd van het krediet.
5. Indien de door ons geleverde goederen zijn defect en we worden gemeld binnen de gestelde termijn, zullen we de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder aanklacht. Aangezien een te voeden, koper canwithdraw de overeenkomst. In het geval van een klacht op grond van kwaliteit, een monster voor het onderzoek moeten worden voorgelegd, naargelang het geval.
6. Onze garantieverplichting eindigt met de termijn volgens de wet van het land waar het product wordt verkocht, op maximaal vijf jaar. Langere garantietermijnen zijn slechts bindend indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een dergelijke uitgebreide garantie, alleen het recht op de vervanging van defecte materialen bestaat en niet de terugbetaling van de kosten van gevolgschade, arbeid en handling of andere schadeclaims. In de mate dat we de erkenning van een gebrek toe te kennen - na het verstrijken van de garantie onder zin 1 - wij hebben de keuze van het maken van een extra levering van dezelfde, defect gratis materialen zonder kosten of het terugbetalen van de aankoopprijs betaald op het moment , exclusief bijkomende kosten zoals vracht.
7. Onze aansprakelijkheid is unimited in geval van schade als gevolg van de schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en in alle gevallen van schade opzet of grove schuld. Op dezelfde manier is onze aansprakelijkheid onbeperkt voor schade als gevolg van frauduleuze verzwijgen van een defect, voor gebreken na gekregen een garantie, voor schade die onder de German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) en in alle andere bij wet vastgestelde gevallen.
8. Claims voor gebreken bestaan niet bij te verwaarlozen verschil met de overeengekomen staat, na verwaarloosbaar overlast van bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die veroorzaakt werden na de overdracht van risico's als gevolg van defecte of nalatige behandeling, ongepaste opslag of het vervoer of die voortvloeien uit bepaalde uiterlijke invloeden die niet zijn geconditioneerd door de contract. Indien de koper of een derde partij uit te voeren op enigerlei wijze wijzigingen geen claims ontstaan dus noch voor eventuele latere gevolgen.
9. Bijdrage aanspraken van de koper tegen de leverancier niet alleen bestaan voor zover de koper geen afspraken met hun klanten dat de juridische defect vorderingen overschrijden heeft gemaakt.
10. Alle andere claims, met inbegrip van schadeclaims, door de koper tegen ons op het terrein van de levering van gebrekkige goederen worden uitgesloten. Toch moet, op welke grond, een herstel van de schade in aanmerking te komen, de aankoopprijs van de verbruikte hoeveelheid geldt het maximale bedrag van de vordering.


IX. Andere schadeclaims

Alle verdere aanspraken op schadevergoeding van de koper tegen ons - ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten, voor zover de opzet of grove nalatigheid van onze kant niet is bewezen.


X. Geldigheid

Mocht een van deze individuele clausules - ongeacht de oorzaak - niet kunnen worden bediend, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast als gevolg.


XI. Plaats van jurisdictie

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie - met inbegrip van terugtrekking - is Aurich, Duitsland.

 

Download van de Köster Algemene Voorwaarden als PDF

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America